Zamasu

Zamasu là Supreme Kai tập sự, phục vụ cho Supreme Kai của cũ trụ 10, trước đó hắn là Bắc Kaio.

Gowasu

Gowasu là Supreme Kai của vũ trụ 10 và là thầy của Zamasu

Kibito

Kibito (キビト, ) là người hỗ trợ cho vị thần tối cao (kaioshin) ở Vũ Trụ thứ 7 .

Old Kai

Old Kai (老界王神, Rō Kaiōshin; lit. “Old World King God”) là thế hệ Kaioshin thứ 15 thường được gọi là cụ tổ.

Grand Supreme Kai

Grand Supreme Kai (大だい界かい王おう神しん Dai Kaiōshin, lit. “Great Divine King of the Worlds”) là người đứng đầu 4 Kaioshin, cai quản toàn bộ vũ trụ 7