Vũ Trụ Quan của Dragon Ball

Vũ trụ quan của Dragon Ball ( Dragon Ball Cosmology) là một chuỗi các vũ trụ tồn tại song hành với nhau đặt dưới sự cai quản của All King- Zeno