Pan đã bay ra ngoài vũ trụ khi còn là trẻ sơ sinh.Tuy nhiên không biết cô bé có thực sự thở được không?


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!