Người tạo ra ngọc rồng Namek Archive

Dragon Ball Wiki