người sáng tạo ra ma phong ba Archive

Dragon Ball Wiki