1 trong 5 người mạnh nhất vũ trụ Archive

Dragon Ball Wiki