tốc độ nhanh hơn thần hủy diệtt Archive

Dragon Ball Wiki