tien shinhan có phải người trái đất Archive

Dragon Ball Wiki