Nhân vật mà Akira Toriyama quý nhất Archive

Dragon Ball Wiki