Nhân vật mà Akira Toriyama muốn kết bạn Archive

Dragon Ball Wiki