người đánh bại time-skip của hit Archives » Dragon Ball Wiki

người đánh bại time-skip của hit Archive