mạnh nhất đội Pride Trooper Archive

Dragon Ball Wiki