Beerus có phải thần hủy diệt mạnh nhất Archive

Dragon Ball Wiki