ai tạo ra ngọc rồng siêu cấp Archive

Dragon Ball Wiki