Ai là người mạnh nhất Dragon Ball? » Dragon Ball Wiki

Ai là người mạnh nhất Dragon Ball?

Ai là người mạnh nhất Dragon Ball?