Ai là người trái đất mạnh nhất? » Dragon Ball Wiki

Ai là người trái đất mạnh nhất?

Ai là người trái đất mạnh nhất?