Super Saiyan Blue – Super Saiyan Xanh

là cấp độ đạt được sau khi có sức mạnh của Super Saiyan God và chuyển hóa nó vào trạng thái Super Saiyan