Giải thích Time Skip của Hit

Hit đã sử dụng bước nhảy Alpha?