Nhân vật mà Akira Toriyama yêu thích Archive

Dragon Ball Wiki