kaioshin hợp thể với bà phù thủy Archive

Dragon Ball Wiki