goku đẩy vũ trụ vào diệt vong Archive

Dragon Ball Wiki