chữ trên võ phục các nhân vật dragon ball nghĩa là gì Archive

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!