Bạn thấy Goku là người xấu hay tốt? » Dragon Ball Wiki Bạn thấy Goku là người xấu hay tốt? » Dragon Ball Wiki

Bạn thấy Goku là người xấu hay tốt?

Bạn thấy Goku là người xấu hay tốt?