thành viên tốt

[mycred_list_ranks wrap=""]
<p&gt;%rank_logo% %rank% <span class="req">%min% – %max%</span></p>
[/mycred_list_ranks]

[mycred_list_ranks wrap="ul"]
<li>%rank_logo% %rank% <span class="req">%min% – %max%</span></li>
[/mycred_list_ranks]

[mycred_users_of_all_ranks wrap="ul"]
<li>%rank_logo% %display_name%</li>
[/mycred_users_of_all_ranks]