Zeno – Người mạnh nhất vũ trụ Dragon Ball

Zeno (全王, Zen’ō ; nghĩa “vua của tất cả”) là vua của 12 vũ trụ, là một người mạnh nhất trong tất cả các thần của 12 vũ trụ