Zalama

Zalama (ザラマ, Zarama) là người đã tạo ra Rồng và Ngọc rồng siêu cấp.