Sức mạnh của Granola là ai - Granola Dragon Ball Super

Granola

“Để báo thù cho những người Cereallian, tôi phải mạnh hơn bất kì ai!”

Ai là người trái đất mạnh nhất?

Leave a Reply

Your email address will not be published.