Sức mạnh của Granola là ai - Granola Dragon Ball Super

Granola

“Để báo thù cho những người Cereallian, tôi phải mạnh hơn bất kì ai!”

Hợp thể FAIL nào mạnh nhất?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *