Super 17

Super 17 (超17号) là một hợp thể cực mạnh của Android 17 và Hell Fighter 17 ; tạo ra bởi các nhà khoa học tàn ác tiến sĩ Gero và tiến sĩ Myuu .