Các chủng tộc trong Dragon Ball - sức mạnh Các chủng tộc

Chủng tộc Archive

Người trái đất

Earthlings (地球人 Chikyūjin) là chủng tộc người trái đất (cũng bao gồm cả động vật). Người trái đất là những sinh vật yếu nhất trong vũ trụ với chỉ số sức mạnh chỉ từ 1-2 con số ...Read More

Yardrat

Yardrats (hoặc Yardratians) là một chủng tộc đến từ hành tinh Yardrat . Họ tuy có sức mạnh rất yếu nhưng lại có những năng lực đặc biệt ...Read More