Các chủng tộc trong Dragon Ball - sức mạnh Các chủng tộc

Chủng tộc Archive

Yardrat

Yardrats (hoặc Yardratians) là một chủng tộc đến từ hành tinh Yardrat . Họ tuy có sức mạnh rất yếu nhưng lại có những năng lực đặc biệt ...Read More