ai là người trái đất mạnh nhất dragon ball Archives » Dragon Ball Wiki

ai là người trái đất mạnh nhất dragon ball Archive

Người trái đất

Earthlings (地球人 Chikyūjin) là chủng tộc người trái đất (cũng bao gồm cả động vật). Người trái đất là những sinh vật yếu nhất trong vũ trụ với chỉ số sức mạnh chỉ từ 1-2 con số ...Read More